bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek Szkoły

Majątek Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Aktywa 2.742.980,58 zł

 • Aktywa trwałe 2.700.590,35 zł
  • Wartości niematerialne i prawne 62.390,39 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe 2.638.199,96 zł
  • - w tym budynki i lokale 1.220.643,90 zł
  • Należności długoterminowe 0,00 zł
  • Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł
  • Wartość mienia zlikwid. Jednostek 0,00 zł
 • Aktywa obrotowe 42.390,23 zł
  • Zapasy 0,00 zł
  • Należności krótkoterminowe 20.935,00 zł
  • Środki pieniężne 14.361,52 zł
   • w tym środki na rachunkach bankowych 14.361,52 zł
  • Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 zł
  • Rozliczenia międzyokresowe 7.093,71 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 62.390,39 zł
Umorzenie środków trwałych 434.111,49 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.178.516,44 zł

Stan na 31.12.2017 roku

AKTYWA 2.666.052,96 zł

 • Aktywa trwałe 2.586.882,48 zł
  • o Wartości niematerialne i prawne 53.921,39 zł
  • o Rzeczowe aktywa trwałe 2.532.961,09 zł
   • w tym budynki i lokale 1 210 188,90 zł
  • Należności długoterminowe 0,00 zł
  • Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł
  • Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 zł
 • Aktywa obrotowe 79.170,48 zł
  • Zapasy 0,00 zł
  • Należności krótkoterminowe 39.425,16 zł
  • Środki pieniężne 35.314,68 zł
   • w tym środki na rachunkach bankowych 35.314,68 zł
  • Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 zł
  • Rozliczenia międzyokresowe 4.430,64 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 53.921,39 zł
Umorzenie środków trwałych 401.330,27 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.095.032,57 zł


Stan na 31.12.2016 roku

AKTYWA 2 523 268,89 zł

 • Aktywa trwałe 2 459 340,97zł
  • Wartości niematerialne i prawne 42 906,39 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe 2 416 434,58 zł
   • w tym budynki i lokale 1 210 188,90 zł
  • Należności długoterminowe 0,00 zł
  • Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł
  • Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 zł
 • Aktywa obrotowe 63 927,92 zł
  • Zapasy 0,00 zł
  • Należności krótkoterminowe 16 699,00 zł
  • Środki pieniężne 42 525,19 zł
   • w tym środki na rachunkach bankowych 42 525,19 zł
  • Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 zł
  • Rozliczenia międzyokresowe 4 703,73 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 42 906,39 zł
Umorzenie środków trwałych 368 853,33 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych 978 506,06 zł

Stan na 31.12.2015 rokuOpublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 26.07.2018
Podpisał: Beata Iwaniak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 351